alterna medica vodopád

Alternatívna medicína

VYMEDZENIE POJMU

alternatívna medicína

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najrozšírenejšími metódami liečby v dnešnom svete stále ostávajú indická ajurvéda a tradičná čínska medicína, ktoré sa delia o prvenstvo. Na druhom mieste je homeopatia a na treťom bylinná liečba. Až štvrté miesto patrí oficiálnej západnej medicíne. Tento – pre mnohých možno prekvapujúci údaj – treba doplniť o vysvetlenie, že pojem alternatívna medicína je vlastne zavádzajúci. Pôvodne vznikol iba preto, aby v západnom svete oficiálne prijímanú medicínu odlíšil od postupov, ktoré uplatňujú iné liečebné systémy. Aby tieto odlišné metódy postavil ako „alternatívu“ oficiálne uznávaným spôsobom liečby. Pritom v Číne alebo Indii prirodzene nepokladajú svoje metódy liečby za „alternatívne“. Sú neoddeliteľnou súčasťou ich liečebného systému. V skutočnosti je každá metóda alternatívou k niektorej inej.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť ešte na jednu významovú nepresnosť. Oficiálna medicína sa v niektorých krajinách zvykne označovať aj prívlastkom klasická. Slovo klasický sa však nesprávne zaužívalo vo význame tradičný, typický, bežný a pod. V spojení so súčasnou medicínou je tento výraz celkom nevhodný, keďže vôbec nevystihuje skutočnosť. Správnejšie by bolo označovať súčasnú medicínu za modernú západnú a tradičné liečebné postupy za klasické. Niektorí terapeuti sa usilujú tieto nezrovnalosti riešiť pojmami holistická, celostná, naturálna medicína a pod.

U časti verejnosti nadobudol pojem alternatívna liečba až pejoratívny, hanlivý význam. Vinu na tom má nielen nedostatočná informovanosť, ale aj naivné a neraz fanatické praktiky samotných chorých, ktorí v snahe čo najskôr sa zbaviť problémov uplatňujú niektoré metódy neodborne, bez potrebných znalostí. Výsledky takýchto pokusov sú neraz tragické a niet divu, že na celú oblasť alternatívnej medicíny vrhajú zlé svetlo.

alternatívna medicína

Aj keď u laikov prevláda názor, že alternatívne liečebné postupy sú akési archaické, dávno prekonané mastičkárske praktiky, v skutočnosti je alternatívna medicína moderné terapeutické odvetvie. Niektoré z jej metód síce vychádzajú z tisícročiami overených tradičných postupov, ale to je len ich výhoda, na ktorú môžu byť právom hrdé. Liečebné systémy, ktoré preverila taká dlhá prax tým len jasne potvrdili svoju zmysluplnosť. Ak ani moderná medicína so všetkými jej výskumnými pracoviskami nebola schopná tieto terapie nahradiť, znamená to, že boli vybudované na pevných základoch a ich význam sa vekmi nezmenšil.

Nie všetky alternatívne metódy však majú takú dlhú históriu ako ajurvéda alebo čínska medicína. Počas celého vývoja ľudstva vznikali nové postupy a tie z nich, ktoré sa osvedčili, pretrvali do dnešných čias. Rokmi boli doplnené a prepracované, až sa pretvorili do súčasnej modernej podoby a stali sa ucelenými a komplexnými systémami liečby.

Dnes pod spoločný názov alternatívna medicína zahŕňame súbor liečebných metód, ktorých úspešnosť v mnohých smeroch výrazne predstihuje úspechy oficiálnej západnej medicíny. A to nielen na poli prevencie, kde západná medicína tej alternatívnej prakticky nemôže konkurovať, ale aj v oblasti liečby závažných chronických ochorení.

VŠEMOCNÉ LIEKY?

Bolí vás hlava? Dajte si analgetikum, zaberie o pár minút. Bolesť bude preč a vy budete opäť v pohode. Môžete sa venovať svojej obľúbenej činnosti, alebo len pokojne relaxovať. Vaša radosť zo života a spokojnosť sa rýchlo vrátia.

Asi takýto program nám každý deň predkladá farmaceutický priemysel, ktorý nás zhýčkal natoľko, že nás už nezaujíma podstata bolesti, hlavne že je rýchlo preč a my sme bez ťažkostí. Nestaráme sa o to, čo spôsobilo zhoršenie nášho zdravotného stavu, len aby sme boli zase v poriadku a nič nám nerušilo náš pokoj.

alternatívna medicína

Schopnosť chemicky vyrábaných liekov potlačiť signály nášho tela a odvrátiť našu pozornosť od hroziaceho nebezpečenstva je naozaj obdivuhodná. Dokážu utlmiť náš strach, uchlácholiť nás, ak sa nám do mysle zavŕta presvedčenie, že by sme sa svojmu organizmu mali venovať viac. Lekár nás možno občas upozorní na niektoré zmeny v životospráve, ktoré by nebolo od veci zakomponovať do nášho denného programu. Ale ani on sa nezaoberá odhaľovaním príčin našich problémov. Predpíše nám lieky, ktorých cieľom je symptómy odstrániť. Čo bude potom, to sa bude riešiť neskôr. Teraz sú na programe aktuálne príznaky. Tých sa treba čo najskôr zbaviť.

ALTERNATÍVNA LIEČBA

Celkom inak sa k situácii stavia alternatívny terapeut. Jeho prístup je oveľa komplexnejší a jeho hlavný záujem sa sústreďuje na príčinu momentálnych ťažkostí. Tá je obvykle uložená oveľa hlbšie a naše zdravotné problémy sú len signálmi, že čosi nie je v poriadku. Tieto signály môžu byť pre nás samozrejme značne nepríjemné, ale v porovnaní s vnútornou príčinou, ktorá ich vyvolala, môžu byť aj celkom banálne. Signály upozorňujú na problém, preto sú pre terapeuta veľmi dôležité. Nemá záujem potláčať ich, skôr naopak. Intenzita a podoba signálov poukazuje na to, do akej miery chorobný proces pokročil a aké liečebné kroky bude potrebné absolvovať. Až odhalenie a potvrdenie príčiny umožní zahájiť liečbu naplno.

alternatívna medicína

Pre väčšinu liečebných systémov, označovaných v západnom svete ako alternatívne, je typický tzv. celostný prístup. Znamená to, že pacientov problém sa nevníma iba ako ohraničený, čiastkový, ale do úvahy sa berie „celý človek“, s jeho telom, mysľou aj dušou. Zároveň sa každý pacient vníma ako konkrétna individuálna bytosť, so svojimi charakteristickými prejavmi, reakciami a potrebami. Terapeut musí mať rozsiahle vedomosti o fungovaní ľudského organizmu vrátane psychiky, musí byť schopný správne vyhodnotiť pacientove príznaky a vybrať optimálnu metódu liečby pre konkrétneho človeka. Nie každá metóda sa hodí na každý zdravotný problém.

Rozdiel v prístupe k ľudskému organizmu vidno aj pri používaní liečiv: zatiaľčo chemické lieky, bežné v oficiálnej medicíne plnia naše telá škodlivým odpadom, alternatívne postupy nás tohto odpadu úspešne zbavujú. Alternatívna medicína pri liečbe ochorení nepoužíva žiadne chemické látky.

Komplexné alternatívne liečebné metódy nepatria do rúk laikom. Ich zvládnutie vyžaduje dlhé štúdium a prax. Nejeden klasický lekár, donútený okolnosťami zoznámiť sa zblízka s niektorou alternatívnou metódou žasne nielen nad možnosťami liečby o ktorých vôbec netušil, ale prekvapene zisťuje, aké náročné je toto štúdium a koľko vedomostí vyžaduje. Je udivený, keď vidí, ako lekári, zaoberajúci sa indickou ajurvédou, riešia s úspechom vážne zdravotné problémy, s ktorými si nedokáže poradiť západná medicína. Ako čínski lekári vedia pacienta presne zdiagnostikovať, hoci nepoužijú žiadnu laboratórnu metódu. Ako homeopatiká, ktoré neobsahujú ani stopu liečivej substancie, zbavia človeka alergie, ekzému, bolesti kĺbov a množstva iných chronických problémov, ktoré mu klasický lekár nevie vyliečiť. Ten, kto sa s alterantívnou medicínou zoznámi zblízka vie, že sa nejedná o žiadne šarlatánske hókusy-pókusy, ale o seriózne medicínske postupy. Mnohé z nich boli natoľko preukázateľné, že sa stali súčasťou oficiálnej západnej medicíny. Takou je napr. akupunktúra, ktorú dnes vyučujú na mnohých lekárskych fakultách.

alternatívna medicína

A nezabúdajme na to, že celá súčasná západná medicína má korene v starých tradičných postupoch, ktoré jej poskytli základňu pre jej vývoj. Dnes by tieto postupy najradšej vymazala z mapy sveta. Napriek tomu, že si svoje výsostné postavenie držia celé tisícročia, a to vďaka všeplatným zákonitostiam diagnostiky a liečby, ktoré svedomito uplatňujú.

Alternatívna medicína má veľké množstvo metód. Každá oblasť našej Zeme mala svoje špecifiká pri liečbe ochorení a starostlivosti o zdravie pacienta. Vysvetlenia niektorých telesných pochodov sú možno odlišné, ale cieľ všetkých – navrátiť zdravie – je totožný.

OBMEDZENIA ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY

Aj alternatívna terapia má svoje zásady, ktoré treba dodržať, inak liečba nefunguje. Pred zahájením akejkoľvek alternatívnej liečby je dôležité poznať všetky postupy, ktoré klient absolvoval predtým, ako k nám prišiel. V jeho organizme môžu naďalej pôsobiť látky, ktoré by priebeh liečby mohli ovplyvňovať. Ak je to možné, tieto látky treba odstrániť alebo ich účinok zrušiť (napr. pri homeopatikách použitím tzv. antidot). Len takto „vyčistený“ terén umožňuje spoľahlivo sledovať účinok novej liečby a stanoviť prognózy.

alternatívna medicína

Alternatívna medicína je neúspešná, ak:

 1. sa zvolí nesprávna metóda liečby
 2. sa zvolí nevhodný čas na liečbu
 3. sa použijú nesprávne liečivé prípravky
 4. terapeut nemá dostatok skúseností
 5. sa precenia možnosti alternatívnej medicíny.

Buďme totiž objektívni: s prasknutým slepým črevom nám homeopat nepomôže, ale chirug áno. Otázka by teda nemala znieť tak, či je dôlezitejšia klasická alebo alternatívna medicína, ale v ktorom prípade je ktorá z nich účinnejšia a vhodnejšia. Práve preto nemá význam, ak sa predstavitelia oboch smerov k sebe obracajú chrbtom, ale oveľa zmysluplnejšie by bolo, keby sa navzájom rešpektovali a podporovali. Traumatológia je jedna z oblastí západnej medicíny, kde žne úspechy a dosahuje skvelé výsledky. Len fanatik by nevidel pokrok, ktorý na tomto poli oficiálna medicína dosiahla. Pre záchranu človeka nejeden klasický lekár dokáže ísť až na hranice svojich možností. Preto je len na škodu, že sa alternatívni aj klasickí lekári nedokázali dodnes spojiť pre spoluprácu v prospech ich pacientov.

Oficiálna medicína je neraz napádaná pre jej orientáciu na zisk. Hlavne pre používanie chemických liekov, z ktorých mnohé sa vyrábajú len s cieľom vytĺcť z pacientov peniaze. Netreba si však robiť ilúzie. Ani prírodné spôsoby liečby nie sú oslobodené od ziskuchtivosti a nenásytnosti. Človek je schopný a ochotný spreneveriť sa každej myšlienke, pošpiniť každú ideu, aj keby vznikla z tých najčistejších úmyslov. To by však nemalo byť dôvodom pre to, aby sme neverili alebo zavrhli postupy, ktoré samé osebe sú účinné a prinášajú pacientom úľavu. Ziskuchtivosť a túžba vytrieskať z každého postupu čo najviac peňazí tak či tak najviac zasiahne tých, ktorí tejto ziskuchtivosti prepadli.

alternatívna medicína

Predstava, že svet je nespravodlivý a vyhrávajú a víťazia v ňom len bezohľadní a bez škrupulí zbytočne skľučuje postihnutých a márne teší tzv. dočasných víťazov. Ak by skutočné zákony vývoja boli také nedokonalé, dávno by už náš svet zanikol. Tie skutočné zákony si netreba mýliť s tými ľudskými, ktoré vidíme všade okolo seba. Je to len klam a mámenie, ťahanie medových motúzov popod nos. Skutočný zákon, ktorý platí, či sa to už niekomu páči alebo nie, je nemenný a večný a vyjadrený známou vetou: "Ako si zasial, tak zožneš."

Za jeden z najškodlivejších omylov, s akými som sa stretla, považujem presvedčenie, že v oblasti alternatívnej medicíny sa nemôžeme stretnúť s ničím, čo nám môže ublížiť. Môžeme sa stretnúť. Môžeme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí nám môžu ublížiť, pretože motívy, pre ktoré vykonávajú svoju činnosť nie sú etické. Alebo sú ich motívy čestné, ale ich schopnosti alebo vedomosti nepostačujúce. Môžeme sa stretnúť aj s tým, že použijeme prírodné prípravky, ktoré momentálne naše telo nepotrebuje, alebo mu môžu dokonca škodiť. Príroda nám dala do daru veľké množstvo liekov. Zvykneme hovoriť, že príroda obsahuje lieky na všetky choroby. Ak medzi lieky zahŕňame aj našu myseľ, keďže aj my sme súčasťou prírody, potom je to nepochybne pravda. Okolo nás aj v nás sú skutočne lieky na všetky choroby, to však ešte neznamená, že ich aj poznáme a že ich vždy, za každých okolností, dokážeme správne použiť.

Všetko, čo ľudia vytvorili pre ľudí, dokážu iní ľudia šmahom ruky znehodnotiť. Rôzne metódy alternatívnej medicíny vzniklil preto, aby ľuďom pomohli na ich ceste za zdravím. Ani alternatívna liečba však nie je oslobodená od zištných a neetických motívov. Človek je schopný spreneveriť sa každej myšlienke, zneužiť každý objav na svoje vlastné sebecké ciele. Spomínam si na istú „kolegyňu“, ktorá mi so smiechom a zjavne hrdá na svoju životnú filozofiu povedala: „Ja mám veľmi silný prah bolesti. Mňa ani svedomie nebolí.“

Alternatívne liečebné postupy, vytvorené a overené generáciami a využívajúce múdrosť prírody, by mali ostať oslobodené od zištných pohnútok. To by však chcelo zmeniť od základov ľudský charakter.


Ľuba Albertová

kvet

orgánové hodiny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FENG-ŠUEJ

feng-šuej architekt
kvet
kvet kvet

MASÁŽE

 • reflexné
 • shiatsu
 • uvoľnujúce
 • aroma
 • liečebné
 • detoxikačné
kvet